Voorwoord van de directie

De GOLDBECK-groep hecht grote waarde aan sociale en ecologische duurzaamheid bij de samenwerking met zakenpartners en in de hele toeleveringsketen. Onze zuilen zijn menselijkheid, verantwoordelijkheid en de bereidheid om te presteren. Deze drie kernwaarden kenmerken onze onderneming en de omgang met onze klanten, zakenpartners, leveranciers en medewerkers. De gedragscode maakt onze principes en waarden concreet en definieert minimumnormen voor de samenwerking met zakenpartners (hierna “de Onderneming”).

 

De code baseert zich in het bijzonder op onderstaande internationale richtsnoeren en principes:

 

  • de algemene verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties (UN-UDHR)
  • de leidende beginselen van de Verenigde Naties voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (UNGP)
  • de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor arbeids- en sociale normen
  • het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (UN-CRC)
  • het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van de vrouw (UN-CEDAW)
  • de richtsnoeren voor multinationals van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OECD)

 

Wij erkennen de verantwoordelijkheid van ondernemingen om alle internationaal erkende mensenrechten te respecteren en mensenrechtenschendingen te voorkomen, terwijl het de plicht van de staat is om mensenrechten te beschermen en te waarborgen.

 

Deze gedragscode geldt voor alle ondernemingen die goederen of diensten voor ondernemingen van de GOLDBECK-groep ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen en uitvoeren. GOLDBECK verplicht zijn leveranciers, evenals hun onderleveranciers en onderaannemers, om zich aan de principes te houden. Naast de nationale en internationale relevante wetten en voorschriften die in de landen gelden waarin het bedrijf actief is, dienen de in deze gedragscode opgenomen principes nageleefd te worden. Voor alle geldende regelingen dienen steeds diegenen die het meest geschikt zijn voor het verwezenlijken van het beschermingsdoel nageleefd te worden. Deze gedragscode biedt geen bescherming aan derden en geeft derden op geen enkele wijze aanspraken op GOLDBECK.

 

Voorts dienen de toepassing en begeleiding van de genoemde standaarden door een passende interne procedure te worden gewaarborgd. GODLBECK heeft het recht om dit te toetsen.

1. Arbeid en mensenrechten